گردش قطعه

عنوان توضیحات جعبه دارد؟ عکس گرفته شده؟ شرح موارد مشاهده شده بنا به اظهار مشتری تعمیرات اساسی؟ علل خرابی